Official website of WBMC

Nieuwsflits

 • Algemeen:
  • Huldigingmiddag 27 Januari 2019

  • Café de vier linden

   Houtse Heuvel 14

   4911 AW Den Hout

   Zaal open 13.30u aanvang programma 14.00u


  • DE KNMV BASIS SPORTLICENTIE (voorheen district licentie) IS NIET MEER AAN DE INSCHRIJFTAFEL AAN TE VRAGEN!!! Ook dient er MotoCross op te staan. U dient dit van te voren te doen via: mijn knmv www.knmv.nl de beschrijving staat beschreven op onze website www.wbmc.nl. Doe dit tijdig om ‘s morgens teleurstelling te voorkomen.

  • Inschrijven is op het circuit tussen 8.30-9.30 uur. (let op u Nieuwsbrief voor evt. wijzigingen) 

  • Trainingen vanaf 9.30 uur.                   

Wedstrijdreglement WBMC 2018

WEDSTRIJDREGLEMENT W.B.M.C. 2018

 

 

Een ieder dient uit de publieksvrije zone te blijven! De rijder is verantwoordelijk voor zijn aanhang.

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid reglement

a. Het bestuur heeft te allen tijde het recht om van onderliggend reglement af te wijken indien zij zich hiertoe genoodzaakt voelt teneinde de veiligheid na te streven.

b. Op alle wedstrijden zijn tevens de KNMV-reglementen van toepassing. In geval van strijdigheid met dit reglement zijn de reglementen van de KNMV bepalend.

c. In alle situaties waarin dit reglement of dat van de KNMV niet voorziet beslist het bestuur uiterlijk een week na het haar bekend zijn van de bijzondere situatie.

d. Dit reglement is door het bestuur vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 te Den Hout en is geldig voor alle clubwedstrijden die vanaf 2018 door de WBMC (mede) worden georganiseerd.

e. De wedstrijdleiding bestaat uit de op de wedstrijd aanwezige bestuursleden van de WBMC.

 

Artikel 2. Deelname kampioenschap

Deelname aan clubwedstrijden van de West Brabantse Moto Cross Club, hierna te noemen WBMC, staat open voor iedereen. De rijders kunnen tegen betaling van € 95,00 per wedstrijdjaar of € 20,00 per wedstrijd (bij voorinschrijving via internet € 17,00) meedingen naar de jaarprijs, de West Brabant Cup Trofee. Voorinschrijven is mogelijk via de website www.wbmc.nl per wedstrijd of voor het hele seizoen. Bij het noodgedwongen afgelasten van een wedstrijd nadat deze is begonnen waarbij de trainingen zijn ingesloten, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 2.1 Inschrijven

Inschrijven op de dag van de wedstrijd geschiedt zonder tegenbericht tussen 8.30 en 9.30 uur op de aangegeven locatie. Degenen die zich voor ingeschreven hebben, dienen zich te allen tijde binnen deze tijden te melden bij de inschrijving. In geval van inschrijven als de inschrijving al gesloten is, wordt er € 5,00 extra gerekend en wordt deze rijder ingedeeld voor een vlaggersfunctie.

 

Artikel 3. Klassenindeling

a. Deelname is mogelijk in de volgende klassen:

50cc met de aanvulling dat hierbij ook quads t/m 50cc met een rijder t/m 8 jaar mogen rijden (peildatum is 1 januari), 65cc laag, 65cc hoog, 85cc laag, 85cc hoog, junioren, 125cc liefhebbers, 250cc liefhebbers(de 125cc en 250cc liefhebbers rijden samen, maar worden apart geklasseerd) en 500cc liefhebbers, veteranen 40+, veteranen 50+ (de veteranenklassen 40+ en 50+ rijden samen, maar worden apart geklasseerd) en inters. We maken geen indeling meer op 2 takt en 4 takt. Peildatum voor bepaling van de veteranenklasse is 1 januari.

b. Bij weinig deelnemers kunnen klassen door de wedstrijdleiding samengevoegd worden. In de eindklassering zal altijd onderscheid gemaakt worden naar de afzonderlijke klassen.

c. E-bikes worden geklasseerd bij de 500cc.

 

Artikel 4. Deelname klasse liefhebbers

a. Hiervoor kan men zich alleen inschrijven indien de rijder geen nationale licentie (startbewijs) heeft.

b. Indien een rijder in voorgaand jaar in de klasse inters heeft deelgenomen, kan deze in het huidige seizoen niet deelnemen in de klasse liefhebbers, maar enkel in de klassen junioren, veteranen of inters.

c. Rijders die in het voorgaande jaar in de klasse MX2 junioren of MX Open junioren bij de eerste 3 geklasseerden finishten, zijn van deelname in de klasse liefhebbers uitgesloten.

 

Artikel 5. Puntentelling

a. Volgens de uitslagen per manche: 50, 47, 45, 43, 41, 40, 39, 38 enz. Om in aanmerking te komen voor punten dient men zelfstandig te finishen.

b. Het dagklassement wordt opgemaakt door optelling van het aantal behaalde punten per manche. Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend.

c. Om in aanmerking te komen voor een uitslag dient men een goed werkende transponder op de motor te hebben. De rijder is hiervoor zelf verantwoordelijk.

 

Artikel 6. Klassementsbepaling

a. Om in het eindklassement opgenomen te worden moet men bij tenminste zes manches in dezelfde klasse geklasseerd zijn.

b. Als meerderen met een gelijk aantal punten eindigen, is het aantal 1e, 2e, 3e, enzovoort plaatsen bepalend. Indien dit ook geen uitkomst biedt is de uitslag van de laatste voor het kampioenschap tellende wedstrijd bepalend.

c. De eerste geklasseerde in de klassen liefhebbers promoveren naar de juniorenklasse.

d. Elke inschrijver mag aan maximaal 2 manches per dag deelnemen.  

 

Artikel 7. Protesten

Protesten dienen in beginsel schriftelijk bij de wedstrijdleider in persoon te worden ingediend op de wedstrijd zelf of tot uiterlijk een half uur na afloop van de wedstrijd bij het secretariaat. Hiervoor zijn protestformulieren beschikbaar bij de jury.

 

Artikel 8. Verzekering

a. Voor de geldigheid van de verzekering dienen de deelnemers te voldoen aan de bepalingen die de KNMV en haar verzekeringsmaatschappij(en) hiervoor hebben.

b. De deelnemers dienen op eigen verantwoording te beschikken over een KNMV-verzekeringsbewijs. De deelnemer dient deze te allen tijde op verzoek van de organisatie te kunnen tonen.

c. Bij het niet kunnen tonen van een geldige licentie wordt de rijder door het bestuur uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

Artikel 9. Milieu

a. Het is ten strengste verboden milieubelastende stoffen op het circuit/rennerskwartier te morsen of achter te laten.

b. Met ingang van 1 januari 2011 geldt een maximale geluidsnorm van 94db(A) in de motorcross bij zowel de KNMV als MON. Deze norm geldt voor alle (vrije) trainingen en wedstrijden onder auspiciën van één van de bonden, met uitzondering van WK, EK, ONK en IMBA evenementen.

 

Artikel 10. Wedstrijdmateriaal

a. Iedere deelnemer is verplicht het door de bonden voorgeschreven tenue te dragen.

b. Iedere deelnemer is verplicht met een deugdelijke machine aan de start te verschijnen. Ter beoordeling hiervan dient de deelnemer zijn machine voorafgaand aan de training ter keuring aan te bieden. Het uitvoeren van een geluidsmeting kan onderdeel van de keuring zijn.

c. Indien de deelnemer en/of diens machine niet aan de gestelde (technische) eisen voldoet, zal hij/zij van deelname worden uitgesloten.

d. Gedurende het gehele verblijf op de wedstrijdlocatie is het gebruik van een milieumat verplicht. Niet of onjuist dan wel onzorgvuldig gebruik kan uitsluiting tot gevolg hebben.

e. Het rijden op een motor met een in werking gestelde motor buiten de fuik of het circuit is verboden. Bij constatering hiervan door de wedstrijdleiding, of door een door de wedstrijdleiding aangestelde official, kan een nader te bepalen strafoplegging volgen.

f.  Het startnummer dient aan de voorkant, linkerkant en de rechterkant goed leesbaar te zijn, vanaf alle zijden. Cijfers dienen op alle platen van een zelfde kleur en grootte te zijn. Indien de keurmeester bij de machinekeuring of de jury tijdens de trainingen van mening is dat het nummer onvoldoende goed leesbaar is, kan van de rijder verlangd worden dat deze de waarneembaarheid van zijn nummer verbetert. Bij het in gebreke blijven zal de rijder van verdere deelname worden uitgesloten zonder restitutie van inschrijfgeld.

g. Rijden met tearoffs en-/of bioflippers is verboden.

h. Rijden met helmcamera of bevestigingsmateriaal voor een helmcamera e.d. is verboden.

 

Artikel 11. Wedstrijdtraining

a. De training is bedoeld als baanverkenning en dient daarom op gepaste wijze gebruikt te worden.

b. De volgorde van training wordt op de wedstrijddag bepaald.

c. Deelname aan de wedstrijdtraining is verplicht. Het niet deelnemen aan de training kan het uitsluiten van deelname tot gevolg hebben.

d. Indien de situatie dit vereist en/of toelaat kan er een na-training worden ingelast. Hierover beslist de wedstrijdleiding.

 

Artikel 12. Fuikopstelling en startmethode

a. De fuikopstelling voor de eerste manche geschiedt volgens loting.

b. De fuikopstelling voor de tweede manche is volgens klassering van de eerste manche. Rijders buiten mededinging vertrekken als laatste uit de fuik, eveneens in volgorde van klassering van de eerste manche.

c. De start geschiedt met een starthek of vlag.

 

Artikel 13. Dagprijzen

a. Voor de eerste drie geklasseerde deelnemers in de klassen 50cc, 65cc laag en 65cc hoog is er een beker. Voor de overige deelnemers in deze klassen is er een medaille.

b. Voor de eerste drie geklasseerden van de klassen anders dan genoemd in artikel 13a is er een bos bloemen.

 

Artikel 14. Seizoensprijzen

a. Aan het einde van het seizoen is er voor alle geklasseerden in de klasse 50cc op de huldigingsavond een beker.

b. Aan het einde van het seizoen is er voor de eerste tien geklasseerden in de klassen 65cc laag en 65cc hoog een beker.

c. Aan het einde van het seizoen is er voor de eerste vijf geklasseerden in de klassen 85cc laag en 85cc hoog een beker.

d. Aan het einde van het seizoen is er voor de eerste drie geklasseerden in de overige klassen een beker.

e. De kampioen met de meest behaalde bruto punten is Champ of Champions. Er wordt 1 Champ of Championsbeker uitgereikt in de jeugdklassen en er wordt er 1 uitgereikt in de hogere klassen.

f. Tijdens seizoen 2018 is er 1 schrapresultaat. Dit schrapresultaat is nooit een diskwalificatie–manche.

 

Artikel 15. Baancommissarissen

a. Indien de situatie dit vereist en toelaat kunnen deelnemers door de wedstrijdleiding worden aangewezen om tijdens de manches van een andere klasse dan waarin zij zelf rijden als baancommissaris te fungeren.

b. De met deze taak belaste deelnemers mogen op eigen risico voor een vervanger zorgen, maar blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak.

c. Het niet tot uitvoer brengen van deze taak zal worden bestraft door de wedstrijdleiding.

d. Als een rijder dient te vlaggen en deze heeft de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt, dient er een begeleider of vervanger aanwezig te zijn die ouder is dan 16, de ouders/begeleiders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

e. Er mag maar 1 persoon op een vlagpost staan en deze dient het reflecterend hesje te dragen dat op de post aanwezig is.

f. De aangewezen baancommissaris houdt zich klaar voor deze functie en zodra de laatste rijder in de voorgaande manche is afgevlagd mag hij in de publieksvrije komen om zo zijn baanpost te betreden.

g. Alle baancommissarissen dienen in het bezit te zijn van een geldig KNMV baancommissaris certificaat. Jeugdrijders dienen een baancommissaris in te zetten die in het bezit is van een geldig baancommissaris certificaat. Is dit niet mogelijk dan is het niet mogelijk om aan de wedstrijd/training deel te nemen.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

a. Deelname aan de trainingen en wedstrijden evenals het bijwonen hiervan door de deelnemer geschiedt volledig op eigen risico.

b. De WBMC, evenals de betrokken bestuursleden, officials en clubs en/of verenigingen, zijn niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van of aan de deelnemers of hun voertuig(en) in verband met de wedstrijd of het daarmee samenhangend verblijf.

 

Artikel 17. Veiligheid

a.     Een ieder dient uit de publieksvrije zone te blijven. De rijder is verantwoordelijk voor zijn aanhang.

b.     Ligt er iemand op een gevaarlijke plek dan wordt er afgevlagd. Als er 50% van de manche gereden is, is de manche tellend. Is er minder gereden dan 50% beslist het bestuur van WBMC of er een herstart plaats vindt.

c.     Bij een herstart mag degene voor wie de wedstrijd is stilgelegd, niet meer deelnemen.

 

Banner